Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Słownik


Alokacja składki - procentowy podział składki na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane przez AEGON zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego.


Cesja - przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Podmiot na który dokonywana jest cesja staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji. Inaczej mówiąc cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz - osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia - odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby na rzecz, której ustanowiono zastrzeżenie.


Fundusz Gwarantowany AEGON - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, w którym AEGON gwarantuje określoną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa w danym kwartale oraz, niezależnie, minimalną roczną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa.


Fundusz inwestycyjny - fundusz utworzony i zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, posiadający osobowość prawną. Celem funduszu inwestycyjnego jest inwestowanie powierzonych pieniędzy.


Inwestor - osoba, która inwestuje pieniądze w wybranej formie inwestycji.


Inwestowanie pieniędzy - lokowanie pieniędzy w wybranej formie inwestycji, w celu ich pomnożenia. Jedną z takich form jest kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych.


Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie losowe wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony (niezależnie od swojej) woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


Oszczędzanie pieniędzy - odkładanie określonej części dochodu, w celu zbudowania kapitału do wykorzystania w przszłości.


PIN AEGON - Program INwestycyjny AEGON. Cechą charakterystyczną PIN AEGON jest prowadzenie inwestycji w jednej walucie, w krajowych lub zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Zobacz oferty:PIN AEGON
Inną odmianą Programu INwestycyjnego jest Multi PIN AEGON (Multi Program INwestycyjny AEGON).
Cechą charakterystyczną Multi PIN AEGON jest możliwość inwestowania w różnych walutach w ramach jednego programu, w krajowych i zagranicznych funduszach inwestycyjnych jednocześnie.Zobacz oferty:Multi PIN AEGON


Podatek Belki - podatek od zysku z inwestycji kapitałowych - wynosi 19 % kwoty osiągniętego dochodu.


Polisa - dokument poświadczający zawarcie umowy ubezpieczenia między zakładem ubezpieczeń, a ubezpieczającym. Określa osoby zobowiązane do płacenia składek ubezpieczeniowych, osoby na rzecz których została zawarta umowa ubezpieczenia, osoby uprawnione do świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wysokość początkowej sumy ubezpieczenia i składki, częstotliwość płatności, zakres ochrony ubezpieczeniowej, początek ochrony ubezpieczeniowej.


Składka - środki finansowe okresowo lub jednorazowo wpłacane przez ubezpieczającego.


Strategia inwestowania - sposób realizacji celu inwestycyjnego ubezpieczonego lub funduszu.


Transfer - przeniesienie środków ubezpieczonego między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.


Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń na swoją rzecz lub rzecz osoby trzeciej. Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba fizyczna może być ona jednocześnie Ubezpieczonym.


Ubezpieczony - osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem umowy ubezpieczenia.


Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń. Ubezpieczycielem jest np. AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Uposażony - osoba lub inny podmiot imiennie oznaczona przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Świadczenie, które otrzymuje uposażony nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn oraz nie wchodzi do masy spadkowej. Czytaj więcej:Uposażenie w polisach inwestycyjnych

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info